Опорний заклад "Вовчицька ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей імені В.Ф. Мицика"

 

Річний звіт про діяльність закладу

Аналіз роботи Вовчицького ліцею за 2016/2017 навчальний рік

Робота Вовчицького ліцею упродовж 2016/2017 навчального року була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України та Постанов Кабінету України в галузі освіти.

Основними напрямками роботи у 2016/2017 навчальному році були такі: забезпечення конституційних прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та рівного доступу до здобуття якісної освіти, забезпечення реалізації районних програм у галузі освіти, здійснення організаційного забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів, підвищення рівня організації навчально-виховного процесу та рівня викладання навчальних предметів, удосконалення роботи з обдарованими дітьми, забезпечення закладу висококваліфікованими педагогічними кадрами, продовження комп’ютеризації та інформатизації, модернізація матеріально-технічної бази, забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

Головною метою діяльності ліцею є збереження, розвиток і примноження інтелектуального потенціалу нації, виявлення здібних та обдарованих дітей, створення умов для навчання талановитої обдарованої молоді, залучення її до систематичної науково-дослідницької, пошукової, експериментальної роботи, на основі розміщення базового компоненту освіти.

Основними завданнями діяльності ліцею є:

ü забезпечення реалізації права громадян на здобуття підвищеного рівня загальної середньої освіти. Надання їм можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб через впровадження профільного навчання з інформаційно-технологічного профілю та української філології;

ü формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

ü створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство, культуру та творчого, інтелектуального, духовного і професійного самовизначення і творчої самореалізації;

ü пошук і відбір здібних та обдарованих дітей;

ü формування в учнів умінь та навичок активної пізнавальної діяльності, розвитку творчого потенціалу;

ü забезпечення умов для ранньої професійної орієнтації та професійного самовизначення учнів, підготовки вступу до вузів;

ü становлення особистості, орієнтація на подальший розвиток самовиховання, самовизначення;

ü розробка педагогічним колективом нового змісту освіти, впровадження нових освітніх та управлінських технологій;

ü виховання патріотизму, любові до України, поваги до народних традицій і звичаїв національних цінностей українського народу, а також інших народів і націй;

ü виховання свідомого ставлення до свого здоров’я, та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності;

ü реалізація психологічного забезпечення управлінського та навчально-виховного процесу в закладі.

Структура ліцею спрямована на забезпечення зв’язку мети і завдань навчання, виховання і розвитку дитини на кожній новій ступені з урахуванням її фізіологічних та психологічних особливостей у системі неперервного навчання, реалізацію ідеї безперервної освіти розвитку та виховання особистості як громадянина України, якому забезпечена науково-теоретична, природнича, технологічна,загальнокультурна підготовка до дорослого життя.

Провідне завдання у початковій школі – формування у дитини системи емоційно-ціннісного ставлення до світу як до багатокомпонентного об’єкту, усвідомлення себе у світі.

Основне завдання у 5 – 9 класах – забезпечення досягнення кожним учнем обов’язкового рівня освіти у відповідності до державних вимог, загальнокультурний розвиток особистості, здійснення комплексної роботи щодо професійної орієнтації учнів.

Провідне завдання у 10-11 класах – формування рівня освітньої підготовки учнів, який необхідний для їх подальшої успішної діяльності на виробництві, у науці, бізнесі, культурі, підготовка до вступу у вищі навчальні заклади з 2-3 предметів, особистісно орієнтованого змісту освіти відповідно до потреб,інтересів і навчальних можливостей учнів та їх соціально-професійної особистісної орієнтації.

Кадрова політика ліцею спрямована на реалізацію основних напрямків модернізації системи освіти, розвиток та вдосконалення творчого потенціалу педагогічних працівників, удосконалення нормативно-правової бази професійної діяльності освітян, оволодіння педагогічними працівниками сучасними інформаційними технологіями, періодичне оновлення і взаємоузгодження змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, поліпшення системи стимулювання професійного зростання педагогічних працівників.

 Вовчицький ліцей повністю укомплектований педагогічними кадрами з відповідною фаховою освітою, належним рівнем професійної підготовки.

Атестація педпрацівників ліцею здійснюється відповідно до вимог нормативних документів. Щорічно наказом по ліцею встановлюється склад атестаційної комісії, яка здійснює свої повноваження протягом навчального року. Документація та планування роботи атестаційної комісії ведеться на відповідному рівні. Вчителі, що атестуються, проводять відкриті уроки та заходи, беруть участь у роботі творчих груп та педагогічних майстернях, готують творчі звіти. Атестаційна компанія відбувається демократично, відкрито, із залученням батьківського комітету, ради ліцею, представників громадськості.

З метою підвищення рівня навчальних досягнень було запроваджено рейтинг навчальних досягнень учнів.

Організація методичної роботи

З метою виконання нормативних документів із питань організації навчально-виховного процесу педагогічний колектив Вовчицького ліцею у 2016/2017 навчальному році продовжував роботу над упровадженням у практику роботи актуальних технологій навчання та виховання, створенням психолого-педагогічних передумов особистісно орієнтованої системи навчання і виховання в умовах реформування національної системи освіти, над розв’язанням методичної проблеми району «Сучасні інтерактивні, інформаційні технології як дієвий засіб удосконалення навчально-виховного процесу» та методичної проблеми закладу «Формування життєвих компетентностей творчої особистості засобами інформаційно-комунікаційних та проектних технологій».

Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю включав у себе проведення педагогічних рад: «Особливості організації навчально-виховного процесу в сучасній школі. Визначення пріоритетних напрямів діяльності ліцею на сучасному етапі», «Робота педколективу з розвитку життєвих компетентностей  учнів, формування у них високої пізнавальної культури на основі творчого використання ідей В.О. Сухомлинського, активних форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів», «Передумови підвищення якості навчально-виховного процесу», «Самоаналіз власної діяльності та самоосвіта – реальні шляхи підвищення професійної майстерності педагога».

Протягом року вчителі ліцею проводили позакласні заходи в межах районних, загальношкільних місячників, декад, тижнів. Згідно з річним планом роботи протягом року проводили різноманітні позаурочні заходи з учнями.

Було організовано роботу шкільної атестаційної комісії. За участі методичного кабінету вивчалися такі питання: адаптація учнів 1-х, 5-х  класів, дозування домашніх завдань вчителями початкових класів, учителями-предметниками, стан викладання зарубіжної літератури, російської мови, англійської мови, астрономії, стан виконання навчальних планів і програм, здійснено класно-узагальнючий контроль за діяльністю учнів 3, 9,10 класів. За результатами вивчення узагальнені матеріали, розроблені рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

Протягом року вчителі закладу підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних і обласних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації.

Протягом 2016-2017 навчального року у Вовчицькому ліцеї проводилася цілеспрямована робота щодо розробки та впровадження ефективних засобів і технологій пошуку, навчання обдарованих дітей, активно здійснювалася робота щодо виявлення обдарованої молоді через різноманітні форми у навчальній та виховній діяльності учнів. У закладі є всі умови для гармонійного розвитку особистостей.

                Робота з обдарованими учнями планується в кожному класі і чітко виконується. Цілеспрямована робота з обдарованою молоддю створює передумови для успішної участі школярів Вовчицького ліцею в олімпіадах, турнірах, конкурсах науково-дослідницьких робіт МАН.

Залучення учнів до процесу наукового дослідження сприяє формуванню самодостатньої компетентної особистості. Дослідницька робота змінює світогляд дитини, самооцінку, має значний вплив на формування життєвих цінностей. Розширенню наукового світогляду учнівської молоді, розвитку інтелекту, пізнавальної діяльності та творчих здібностей, залученню до активного процесу навчання шляхом проведення науково-дослідницької діяльності, самовизначенню у майбутній професії сприяє Мала академія наук України.

Наприкінці грудня щороку традиційно відбувається науково-практична конференція «До наукових висот разом», на якій юні науковці презентують свої кращі надбання.

Ліцеїсти є постійними переможцями і призерами Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

За підсумками І етапу переможцями стали такі учні: Крутько Д., Єгорова Н., Клепач Я., Кедь К., Ткачук К. (ІІ перших місць), призер – Котюк Я. У ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту призерами стали Крутько Д., Кедь К.- ІІ м., Клепач Я., Єгорова Н., Ткачук К. – ІІІ м. Наукові керівники – Карпенко Л.В., Морозенко І.М., Ткачук Н.М., Ляшенко Н.М.

У 2016-2017 навчальному році 38 ліцеїстів взяли участь у 17 олімпіадах із базових дисциплін. За підсумками вибороли перше місце 3 учні, ІІ м.8 учнів,ІІІ м. – 4 учні. На III (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад призових місць немає (порівняно з минулим роком).

У 2016-2017 навчальному році творчо обдаровані учні ліцею взяли участь у мовно-літературних конкурсах. Переможцем обласного етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка стала Шостак Я. Також Клепач Я. став переможцем обласного та учасником Всеукраїнського етапу конкурсу «Юний селекціонер і генетик».

Отже, слід зазначити, що робота педагогічного колективу у 2016-2017 навчальному році проводилася на достатньому рівні.

У 2017-2018 навчальному році ШМО учителів-предметників необхідно чітко спланувати роботу з обдарованими дітьми, працювати над підвищенням рівня якості знань учнів, підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад із математики, біології, фізики, хімії, економіки та астрономії, активніше залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах, урізноманітнювати форми проведення засідань методичних об’єднань, творчих груп.

Методичному кабінету необхідно  сприяти активнішому залученню педагогів навчального закладу, учнів до науково-дослідницької роботи в Лубенському науковому товаристві «Мала академія наук»; продовжувати роботу щодо вивчення та узагальнення ППД; активізувати роботу педагогів щодо оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, сприяти поширенню педагогічного досвіду вчителів ліцею у фахових виданнях;  працювати над застосуванням ефективних форм організації методичної роботи вчителів-предметників; надавати методичну допомогу педагогам із питання організації профільного навчання, активізувати творчий потенціал кожного педагога закладу, забезпечити науково-методичний супровід упровадження нового Держстандарту початкової загальної освіти, нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, запроваджувати нетрадиційні підходи до вирішення стандартних і нестандартних педагогічних завдань, упроваджувати інноваційні методи роботи з обдарованою молоддю.

Виховна робота

Протягом   2016-2017 навчального року виховна робота проводилася за такими напрямками: вересень – місячник здоров’я і спорту, жовтень – місячник знань, листопад – місячник право виховної роботи, грудень – місячник народознавства.

Вересень розпочався Днем Знань всенародним святом мудрості, доброти та творчості. Незвично в цьому році пройшло свято квітів. Учителі початкових класів разом зі своїми вихованцями підготували виставку цікавих речей «Квіти в нашому житті». Класні керівники 5-8 класів провели розважально-пізнавальний захід «Квітковий сад». Пізнати ближче історію рідного краю, «перенестися в часі» на 75 років назад – у вересневі дні 1941 – го – мали змогу учні Вовчицького ліцею, які 18 вересня разом із учителями Карпенко Л.В. та Морозенко І.М. здійснили екскурсійну поїздку в урочище Шумейкове. 29 вересня у ліцеї відбувся урок-реквієм на тему «Бабин яр: забути не можна», присвячений 75-й річниці однієї з найбільших трагедій періоду Другої світової війни на території України, який провела учитель історії Карпенко Л.В. Традиційними є вибори Президента учнівського самоврядування. Вперше учителі Вовчицького ліцею взяли участь в 40 обласних змаганнях та семінару-практикуму з пішохідного туризму працівників освіти і науки Лубенщини (ІІ місце).

Учні 11 класу (кл.кер. Ревуцька Н.Г.) привітали вчителів із професійним святом. У жовтні традиційним стало проведення Дня українського козацтва: «Анумо козачата» для найменших ліцеїстів підготували класний керівник 4 класу Тимченко Т.В. та вчитель фізичного виховання Шостак В.М.; учитель історії Карпенко Л.В. провела для учнів 5-8 класів пізнавально-розважальний захід «Козацькі розваги»., та родинний захід «Шануймо, любімо, бережімо» (кл. кер. 5 класу (Круглякова С.А.). Також кл.кер. Бондаренко Т.О. та Морозенко І.М. разом зі своїми учнями організували вечір «Посвята в старшокласники».

Тиждень української мови й писемності відбувся  07.11 - 11.11: святкову лінійку з учнями 5 класу підготувала уч укр..мови Ляшенко Н.М.; пізнавально-розважальний захід «Енеї проти Наталок Полтавок» провела учитель уч. укр.мови Ткачук Н.М. Тиждень закінчився музичним  конкурсом «Пісенний вернісаж», який провела учитель музичного мистецтва Бондаренко Т.О.

Грудень завжди насичений заходами: «Довга коса – дівоча краса», який підготувала  і провела 07.12.2016 року завідувач шкільної бібліотеки Бондаренко Т.О. 19 грудня відбувся традиційний ярмарок до Дня Святого Миколая, у якому взяли участь учні 1-11 класу. Зібрані кошти (2640 грн) – 2000 передали хворому хлопцю із с.Березоточа.  Закінчився І семестр традиційними новорічними заходами до яких залучились всі класні керівники.

На день Святого Валентина працювала святкова пошта, а для старшокласників проведено вечір «Валентин та Валентина» (педагог-організатор Круглякова С.А.). Тиждень англійської мови підготувала і провела учитель іноземних мов Падалка Н.М. Учні взяли участь в огляді художньої самодіяльності.

«Милі матусі» - родинний захід підготувала і провела учитель початкових класів Костюк Л.Ю. Свято до Міжнародного жіночого дня (педагог-організатор Круглякова С.А., учитель музичного мистецтва Бондаренко Т.О,). Шевченківські дні підготували учителі української мови та літератури Ляшенко Н.М. та Ткачук Н.М., та вчителі початкових класів Тимченко Т.В., Куленча Л.В., Костюк Л.Ю., Коваль Н.О.

Дипломантами  стали учні Вовчицького ліцею за участь у районному етапі FIRST LEGO League Junior «Пліч – о пліч з тваринами» та перемогу в номінації «Найбільш ґрунтовне дослідження та художня майстерність». Команда «Сіроманці» стали призерами у військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»). До дня Матері проведено родинне свято «Любій матусі низенько вклонюся» (Кл. кер. 5 класу Круглякова С.А.). Традиційне свято Букваря для першокласників підготувала Сидоренко В.В. День вишиванки (Морозенко І.М. – учитель трудового навчання). Патріотичний захід до Дня героїв «Нехай святиться у віках в борні здобута незалежність» (учитель української мови Ткачук Н.М.).

Спортивно-масова діяльність, як завжди, включає проведення різних Спартакіад з різних видів спорту. Здобули призові місця із баскетболу, настільного тенісу, волейболу та пішохідного туризму. Готують юних олімпійців досвідчені фахівці своєї справи вчителі фізичної культури Шостак В.М. та Ткачук С.В., та керівники гуртків Сухомлин Н.В. та Баранов О. А..

Завершальним акордом навчального 2016-2017 року стало Свято останнього дзвоника та Випускний, які традиційно пройшли гармонійно і урочисто. Музичний супровід шкільних та районних заходів за участю учнів ліцею професійно й творчо здійснює учитель музичного мистецтва Бондаренко Т.О.

Очікуваний результат

Виховання творчої особистості – вільної, гуманної, духовно зрілої, громадянсько-відповідальної, ініціативної, здатної до вирішення життєвих проблем, готової до самооцінки й самовиховання – очікуваний результат виховної системи «Крокуємо до успіху».

Педагогічним продуктом даної системи повинна стати модель випускника як компетентної особистості, здатної до самовдосконалення і самореалізації.

Виховання успішної особистості — процес клопіткий і довготривалий. Він не може відбутися без взаємодії педагога та вихованця, у результаті якої відбувається засвоєння знань, формуванняумінь і навичок. Результативність процесу виховання залежить від чітко вибудованої виховної системи закладу, від взаємодії із іншими сферами впливу.

Становлення особистості можливе тільки через колектив, згуртування колективу – через визнання кожного. Успіх особистісний – важливий момент у житті дитини, але радість колективного успіху – вищий щабель у ієрархії людських стосунків. Тому успіх – це не просто перемоги або позитивні емоції. Це, перш за все, праця, життєвий досвід, певні етапи соціалізації особистості.

У ліцеї вдалося створити атмосферу добра і злагоди, бажання творити, бути зрозумілим і підтриманим у творчому горінні, в потребі реалізувати свої здібності. Саме тому тут не тільки формується високий рівень знань, а й певні особисті якості, вміння і навички, що дадуть можливість дитині бути успішною у достатньо складному і суперечливому сучасному світі.

 

ЗАВДАННЯ ЛІЦЕЮ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

 

ОСВІТНІ:

v забезпечення реалізації особистості в різних видах інтегративної діяльності;

ОРГАНІЗАЦІЙНІ:

v створення індивідуальних проектів, програм, комплексних планів, самовдосконалення через організацію навчального процесу;

МЕТОДИЧНО-КАДРОВІ:

v залучення педагогів до формування нового педагогічного мислення (прагнення до постійного оновлення знань, творчого пошуку), зорієнтованого на особистість учнів;

УПРАВЛІНСЬКІ:

v управління якістю освіти на основі нових інформаційних технологій та освітнього моніторингу;

ВИХОВНІ:

v відмова від педагогіки всебічного піклування, перехід до педагогіки діяльності

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ:

 

Ø упровадження в навчальну практику інноваційних технологій, досягнень передового педагогічного досвіду та психолого-педагогічної науки;

Ø побудова оптимальної моделі управління школою на нових концептуальних умовах;

Ø забезпечення наступності між дошкільною системою виховання та початковим навчанням дітей шестирічного віку;

Ø забезпечення оптимальних умов для розвитку інтелектуальних здібностей школярів;

Ø організація успішного навчання без перевантажень;

Ø упровадження традиційних нестандартних систем і методик навчання;

Ø посилення особистісно орієнтованої направленості освіти;

Ø удосконалення системи роботи ліцею щодо збереження і зміцнення здоров`я дітей;

Ø виховання духовно і фізично здорового покоління.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

ü    забезпечення режиму роботи у ліцеї повного робочого дня;

ü    наповнення проектної діяльності учнів ефективним змістом і формами (програми, авторські проекти, курси, спецпроекти);

ü    забезпечення оптимального використання реальних можливостей навчального закладу;

ü    досягнення відповідності змісту і форм роботи проектів інтересам і запитам школярів;

ü    задоволення учнів і батьків роботою закладу;

ü    формування людини з новою ментальністю, яка усвідомлює саму себе, свою роль у суспільстві, є високодуховною,  адаптованою до життя і праці в ХХІ столітті, має активну громадянську та професійну позицію, здатна до  навчання упродовж усього життя, дбає про збереження та зміцнення свого здоров’я.